Monday, September 21, 2009

Мултимедија


Зборот мултимедија го користиме кога зборуваме за информации за чија перцепција истовремено користиме повеќе сетила од причина што користат различни медиуми низ кој се шират и во кои егзистираат. Мултимедија е множество што го сочинуваат текст, звук, графика, видео и анимации. Секој од овие елементи е наречен мултимедијален елемент. Тоа се облици на мономедиски записи, секој со свое место во различни подрачја на делување на компјутерите, од Web страниците до програмските пакети наменети за игри или учење..

Позитивни ефекти на мултимедијата:
- привлекуваат внимание
- поголемо ниво на интерес, мотивираност и задоволство
- подобро помнење и можност за примена на знаењата во нови ситуации
Поделба на мултимедијалните елементи:
- текст
- звук
- графика
- видео
- анимација

Мултимедијален систем е компјутер што од надворешниот свет ги прифаќа податоците од множеството мултимедија.

Општа шема на мултимедијален систем :


влезни податоци во аналогна форма --> аналогно -дигитална конверзија --> обработка и меморирање на податоците --> дигитално - аналогна конверзија --> излезни податоци во аналогна форма

Компјутерските програми способни за истовремена обработка и презентирање ма мултимедијални податоци се наречени мултимедијални апликации. Тоа се : компјутерските игри, енциклопедии, образовни програми итн.
Документите кои содржат повеќе видови податоци до кои пристапот е директен или индиректен преку посебни врски - хиперврски (hyperlinks) се наречени мултимедијални документи.
Хиперврските ( хипертекст и хипермедија) се корисни за истражување, пребарување на информации.
Најголема библиотека од мултимедиски апликации и документи е Интернет каде тие се поставени во т.н. Web страници (креирани на посебен програмски јазик HTML- HyperText Markup Language).

Хардверот треба да се прилагоди кон потребите на мултимедиумските апликации (, тврд диск со голем капацитет, поголема меморија, побрз процесор, квалитетна графичка и звучна картичка, звучници , микрофон , видео камера и други дополнителни елементи ( посебни наочари , кациги итн.)
Мултимедијалните системи се состојат од различни типови податоци кои можат да се категоризираат во две групи:
  • статични (текст и графика)
  • динамични (видео, анимација, звук)
  1. Прашања:
    1. Кои се основни елементи на мултимедијата?
    2. Што се мултимедијални датотеки?
    3. Каква опрема е потребна за работа со мултимедијални датотеки?
    4. Наведи неколку апликации за работа со мултимедија?
  2. 5. Типови податоци во мултимедијалните системи?
  3. 6. Наведи формати на запис кај различните типови податоци.

No comments: